Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки»

Вимоги до статті

ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

       Для розгляду питання про публікацію статті у збірнику наукових праць «Правове регулювання економіки» за 2019 рік  необхідно надати наступні матеріали:

 1. статтю:
 • друкований примірник оригінальної статті, підписаний автором (авторами);
 • електронну версію статті у форматі DOC/DOCX. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів) із датою остаточної редакції (наприклад: Іvanov_20.09.2017).
 1. резюме статті англійською мовою (електронну версію окремим файлом):
 • резюме повинно обов’язково містити: назву статті, прізвище та ініціали автора, посаду, місце роботи, короткий зміст статті;
 • резюме повинно бути написане у науковому стилі, професійною англійською мовою (або містити коректний літературний переклад статті);
 • мінімальний обсяг 1800 знаків;
 •  ім’я файлу подавати транслітерацією, як «резюме» та прізвище автора (авторів) із датою остаточної редакції (наприклад: resume_Іvanov_20.09.2017).
 1. інформаційну довідку про автора (авторів), що містить наступну інформацію (електронну версію окремим файлом):
 • прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання) і посада, назва статті, рубрика в журналі в рамках якої написана стаття, контактний телефон, адреса електронної пошти;
 • інформаційна довідка про автора (авторів) подається одночасно із поданням статті окремим файлом (наприклад: dovidka_Іvanov_20.09.2017).
 • форма інформаційної довідки про автора для заповнення.

4.наукову рецензію на статтю:

 • рецензія поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE); 
 • для аспірантів та ад’юнктів – підписана науковим керівником (якщо він відповідає вимогам до встановленим до незалежного рецензента), завірена в установленому порядку;
 • відсканована рецензія подається одночасно із поданням статті окремим файлом (наприклад: recensia_Іvanov_20.09.2017).

Матеріали слід надсилати листом із прикріпленими до нього файлами на електрону пошту журналу – pre@kneu.edu.ua.

 

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ:

Статті, що надсилаються до редакції збірника наукових праць «Правове регулювання економіки», повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» та містити такі обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 1. Загальний обсяг публікації (включаючи назву статті, відомості про автора (авторів), анотації, ключові слова, текст статті, використані джерела, references) не повинен перевищувати 12 сторінок (до 22 тис. знаків з пробілами) формату А 4 (210х297 мм):
 • шрифт «Times New Roman», кегль – 14, міжрядковий інтервал - 1,5,
 • параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.
 • відступ абзацу – 1 см;
 1. Першим рядком, посередині строки зазначити рубрику до якої надається стаття.
 1. Ліворуч у другому рядку статті обов’язково вказати УДК (див: Універсальна десяткова класифікація (УДК).
 2. У наступному рядку, праворуч мовою статті слід зазначити:
 • ініціали та прізвище автора (авторів);
 • науковий ступінь, учене звання;
 • посаду та місце роботи або навчання (зазначається офіційна назва);
 • якщо мова статті не англійська, то після прізвища, необхідно вставити кінцеве посилання (внизу сторінки) символом (*) та подати данні про автора (авторів) та назву статті англійською мовою (великими літерами);
 1. Через інтервал після даних про автора зазначається назва статті: великими літерами напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру.
 2. Після назви подається анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами:
 • кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
 • кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;
 • ключові слова (від 5 до 7) у називному відмінку друкуються у рядок, через кому.
 1. З абзацу надається текст статті, яка повинна містити обов’язкові елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:
 • Постановка проблеми
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій
 • Мета статті (постановка завдань)
 • Виклад основного матеріалу
 • Висновки і перспективи подальших досліджень
 • Список використаних джерел
 • References
 1. У статті слід використовувати позатекстові бібліографічні посилання, згідно вимог п. 5.4. стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»:
 • посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках, згідно з переліком джерел та номерів сторінок відповідного джерела (Наприклад: [18] або [18, c. 25]);
 • не дозволяються кінцеві посилання наприкінці сторінки або тексту; 
 • не бажано посилатися на підручники та навчальні посібники;
 • Приклади оформлення позатекстових бібліографічних посилань.
 1. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел як бібліографічний опис. Бібліографічний опис для україно- і російськомовних статей оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації,  бібліотечної та видавничої справи.  Бібліографічний опис. Загальні  вимоги  та правила складання» та Форми 23 затвердженої наказом ВАК України від 26.01.2008  N 63.
 • Не допускається повтор одних і тих самих джерел під різними порядковими номерами.
 1. References подаються як список використаних джерел оформлений англійською мовою за міжнародним бібліографічним стандартом APA-stile, 2010 .При оформленні україно- і російськомовних джерел у References за стандартом APA-stile, 2010, необхідно враховувати наступне:
 • якщо джерело підпадає під рубрику Book citation (монографії):

в транслітерованому форматі подаються - прізвища, місце видання, назва видавництва;

в перекладі англійською мовою подаються – назва або розділ монографії;

 • якщо джерело підпадає під рубрику Periodical Article Citation (збірники, журнали, статті):

в транслітерованому форматі подаються – прізвище автора, назва періодичного видання, назва видавництва;

в перекладі англійською мовою подаються – назва статті, в дужках зазначається назва періодичного видання (після транслітерованої назви періодичного видання);

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

 

 

 

Остання редакція: 15.11.18