Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки»

Збірник Правове регулювання економіки, 2013 рік, № 13.

 

 Збірник Правове регулювання економіки, 2013 рік, № 13.

[Зміст] 3-5

Опришко В. Ф. [Особливості підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах України: сучасний стан і шляхи подальшого розвитку] 6-27

Голосніченко І. П. [Підготовка юристів у технічних вищих навчальних закладах має забезпечуватися з урахуванням об’єктивної необхідності фахівців нового спрямування] 27-31

Омельченко А. В. [Питання викладання приватно-правових дисциплін для студентів юридичних факультетів непрофільних вищих навчальних закладів] 32-35

Демський Е. Ф., Шамрай В. О. [Про питання щодо підготовки юристів в Україні] 35-37

Бутенко А. П. [Особливості правової освіти у непрофільних вищих навчальних закладах: чи можливе перевиробництво юристів?] 37-40

Кононенко Л. М. [Проблемні питання підготовки юристів та економістів] 40-44

Борсук Н. Я. [Актуальність підготовки юристів у сфері економічної конкуренції] 44-48

Крупчан О. Д. [До питання про якість юридичної освіти] 48-52

Солдатенко О. В. [Про окремі недоліки кваліфікації випускників-юристів вищих навчальних закладів України] 52-55

Журик Ю. В. [Окремі проблеми викладання дисциплін у вищих навчальних закладах] 55-57

Котуха О. С. [До питання про реформування вищої юридичної світи] 57-60

Малига В. А., Станкевич В. Л. [Фундаментальна підготовка юристів: напрямки та зміст] 61-65

Малютін І. А. [Формування морально-етичних, ділових якостей юристів – важливий чинник становлення правової держави] 65-72

Рижук Ю. М. [Юридична освіта у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: реалії сьогодення] 72-82

Федоренко Г. О. [Проблеми підвищення рівня правової культури студентів в умовах становлення парламентаризму в Україні] 82-90

Детальніше»

Шереметьєва О. Ю. [Деякі особливості підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах] 91-95

Балюк І. А. [Окремі аспекти підготовки юристів у ДВНЗ «Київський національній економічний університет імені Вадима Гетьмана»] 96-101

Макаренко А. В. [Особливості формування кваліфікованих юристів у непрофільних вищих навчальних закладах] 101-104

Демченко Н. М. [Тенденції та проблеми підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах] 104-107

Дзяхар Г. І. [Деякі проблеми підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах України] 107-110

Лясківська Л. А. [Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах] 110-114

Хілько О. М. [Юридична освіта у непрофільних ВНЗ: чи має місце бути?] 114-119

Чихірьов В. Л. [Питання юридичної освіти у непрофільних вищих навчальних закладах] 119-123

Богданець А. В. [Специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців-юристів у непрофільних вищих навчальних закладах] 123-130

Боюка В. В. [Юридична освіта та права людини] 131-134

Опанасенко О. В. [До питання про підготовку юристів у непрофільних ВНЗ] 134-138

Головко С. Г. [Компетентнісний підхід у системі професійної підготовки майбутніх юристів] 139-142

Капліна Г. А. [Особливості імплементації елементів дистанційної освіти у процес підготовки юристів] 142-146

Намясенко О. К. [Роль непрофільного спеціалізованого вищого навчального закладу у підготовці наукових юридичних кадрів] 146-154

Нечипоренко О. Ю. [Студентська наука як ефективний засіб підготовки фахівця-юриста господарсько-правового спрямування] 154-161

Фукс Н. А. [Особливості магістерських програм за спеціальністю «Правознавство» у непрофільних вищих навчальних закладах] 161-172

Шматова Ю. О. [Критерії якості юридичної освіти у непрофільних вищих навчальних закладах] 172-175

Коломієць-Людвіг Є. П. [Клінічні методи як складова належної професійної підготовки юриста] 175-179

Бондаренко Є. І. [Емпіричні методи навчання як невід’ємна складова підготовки фахівців-юристів] 179-183

Демченко Н. М. [Проблеми якості підбору кадрів науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України] 183-185

Лисунь Г. Д. [Використання навчальних ігор у процесі викладання юридичних дисциплін у непрофільних вищих навчальних закладах] 186-188

Малишева М. Х. [Застосування інноваційних методів викладання для підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах] 188-192

Мезенцова Н. В. [Роль практичної складової у підготовці юристів у непрофільних вищих навчальних закладах] 192-195

Шаталова Л. М. [Адміністративно-правові засади підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ВНЗ] 195-199

Шамшина И. И., Юрченко А. А. [К вопросу изучения трудового права при подготовке юристов в классическом университете] 200-204

Бойко І. С. [Підготовка юристів у сфері морського права у системі юридичної освіти] 205-212

Васильківська І. П. [Особливості вивчення дисциплін кримінально-правового циклу у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана] 212-215

Галіахметов І. А. [Актуальні проблеми викладу муніципально-правового матеріалу студентам юридичного факультету непрофільного ВНЗ] 216-220

Губань Р. В. [Особливості підготовки юристів для органів місцевого самоврядування (на прикладі викладання курсу «Основи територіального устрою»)] 220-224

Дубинський О. Ю., Ломжець Ю. В. [Підготовка фахівців у сфері морського права у національному університеті кораблебудування: мета та основні напрямки] 224-230

Кикоть П. В. [Господарське право — профільна галузь при підготовці юристів-господарників] 230-232

Літошенко О. С. [Особливості викладання земельного та аграрного права студентам юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»] 233-235

Назаренко О. А. [Актуальні питання викладання міжнародного права у непрофільних вищих навчальних закладах] 236-240

Ратушний С. М. [Місце міжнародно-правових дисциплін у системі підготовки юристів у спеціалізованих вищих навчальних закладах] 240-250

Тимофєєва Л. Р. [Використання сучасних методів навчання при викладанні дисципліни «Адміністративне право»] 250-256

Тимчик Г. С. [Підготовка юристів у сфері економіки: питання теорії та практики] 257-263

Фастовець А. С. [Шляхи оптимізації курсу «Право Європейського Союзу» у непрофільних вищих навчальних закладах] 263-268

Богдан Б. В. [Оскарження рішень контролюючих органів у контексті формування практичних навиків при викладанні податкового права] 268-273

Гулевич І. В. [Особливості правової освіти студентів економічних спеціальностей у Кримському економічному інституті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»] 273-277

Єршова В. С. [Деякі аспекти підготовки юристів у соціально-гуманітарних вищих навчальних закладах] 277-278

Німєтуллаєва Л. С. [Актуальність і специфіка викладання правових дисциплін при підготовці студентів економічного профілю] 278-282

Скрицька Н. А. [Актуальні питання викладання рекламного права у непрофільних вищих навчальних закладах] 282-284

Комар Є. Г. [Будівельне право як нова навчальна дисципліна у непрофільних вищих навчальних закладах України] 284-287


 

 

 

Остання редакція: 11.03.16