Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки»

Збірник «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» 

Засновано в 2000 р.

(Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №4420 від 25.07.2000 р.)

Засновник ДВНЗ «Київський національний економічний університет»

 

Збірник є фаховим виданням з юридичних наук  

(включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук – Постанова ВАК № 2-03/9 від 14.11.2001 р., Наказ Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.07.2017 р.).

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

  • У збірнику публікуються статті, підготовлені на високому науковому рівні, які мають важливе теоретичне та практичне значення, відповідають тематиці журналу, вимогам Міністерства науки і освіти України до фахових видань (Наказ МОНМС України Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України від 17.10.2012  № 1111) та вимогам до оформлення публікацій у виданнях з індексом цитування, які включені до міжнародних науковометричних баз даних.
  • До друку в журналі приймаються статті українською, російською та англійською мовами.
  • Представлені авторами статті повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше в інших друкованих виданнях і не поданими одночасно до інших друкованих видань.
  • Стаття надана для друку в журналі повинна бути написана у науковому стилі, містити результати вирішення актуальних проблем правознавства, які відповідають сучасному рівню розвитку юридичної науки, мають наукову і практичну цінність та відповідають меті і завданню дослідження.
  • Стаття приймається до розгляду за умови, що вона відповідає всім вимогам до авторських оригіналів статей (матеріалів), розміщеним на сайті журналу в розділі «Вимоги до статті» та подана разом з усіма супровідними документами, зазначеними у розділі «Порядок надання матеріалів».
  • Автор, надаючи статтю до редакції збірника наукових праць «Правове регулювання економіки» для публікації, тим самим погоджується на розміщення її тексту як в друкованому варіанті журналу, так і на офіційному сайті видання pre.kneu.edu.ua
  • В одному номері збірника може бути опублікована лише одна стаття автора.
  • За зміст наукової статті, правильність та точність зазначених у ній фактів, тверджень, результатів дослідження, прізвищ, назв, посилань, цитат, відсутність плагіату та достовірність наданої інформації відповідальність несе автор (автори).
  • Редакційна колегія збірника здійснює внутрішнє рецензування статті. У випадку негативної рецензії стаття до друку не приймається. Редакція залишає за собою право незначного редагування статей з метою дотримання формату та стилю збірника.

       На сторінках видання публікуються наукові статті за такими рубриками:

  – теорія та історія держави і права;

  – філософія права;

  – конституційне та муніципальне право;

  – адміністративне, фінансове, податкове право;

  – цивільне та господарське право і процес;

  – трудове право; право соціального забезпечення;

  – земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;

  – кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;

  – кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність;

  – міжнародне право та порівняльне правознавство;

  – питання реалізації угоди про асоціацію України з ЄС;

  – вища школа та професійна підготовка юристів.

       Використання та передрук опублікованих у журналі статей  здійснюється тільки з дозволу автора (авторів) і редакції. 

       Стаття надана до редакції без дотримання вимог щодо порядку надання, змісту та оформлення розгляду та опублікуванню не підлягає.

       За подання матеріалів із академічним плагіатом статті знімаються з розгляду без права заміни.

ВИМОГИ ДО СТАТті