Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки»

Збірник «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» 

Засновано в 2000 р.

(Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №4420 від 25.07.2000 р.)

Засновник ДВНЗ «Київський національний економічний університет»

 

Збірник є фаховим виданням з юридичних наук  

(включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук – Постанова ВАК № 2-03/9 від 14.11.2001 р., Наказ Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.07.2017 р.).

Метою наукововго збірника є розміщенняна його сторінках наукових працьз  актуальних питаньправового регулювання економіки, підприємництва.

Основними завданнями наукового видання є :

-  публічне оприлюднення результатів наукових досліджень з актуальних правових питань;

 - залучення широкого кола науковців та зацікавлених осіб до участі в дискусії щодо правових проблем, які мають важливе теоретичне та практичне значення;

 - поширення сучасних доктринальних поглядів на проблематику правового регулювання економіки;

 - інформування зацікавлених осіб про зміни в нормативно-правових джерелах регулювання сфери господарювання;

 - забезпечення апробації результатів наукових досліджень у сфері правового регулювання економіки.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

 • У збірнику публікуються статті, підготовлені на високому науковому рівні, які мають важливе теоретичне та практичне значення, відповідають тематиці журналу, вимогам Міністерства науки і освіти України до фахових видань (Наказ МОНМС України Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України від 15.01.2018 №32) та вимогам до оформлення публікацій у виданнях з індексом цитування, які включені до міжнародних науковометричних баз даних.
 • До друку в журналі приймаються статті українською, російською та англійською мовами.
 • Стаття надана для друку в журналі повинна бути написана у науковому стилі, містити результати вирішення актуальних проблем правознавства, які відповідають сучасному рівню розвитку юридичної науки, мають наукову і практичну цінність та відповідають меті і завданню дослідження.
 • Автор, надаючи статтю до редакції збірника наукових праць «Правове регулювання економіки» для публікації, тим самим погоджується на розміщення її тексту як в друкованому варіанті журналу, так і на офіційному сайті видання pre.kneu.edu.ua

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ ЕТИКИ

 • Стаття приймається до розгляду за умови, що вона відповідає всім вимогам до авторських оригіналів статей (матеріалів), розміщеним на сайті журналу в розділі «Вимоги до статті» та подана разом з усіма супровідними документами, зазначеними у розділі «Порядок надання матеріалів».Стаття надана до редакції без дотримання вимог щодо порядку надання, змісту та оформлення розгляду та опублікуванню не підлягає.
 • Представлені авторами статті повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше в інших друкованих виданнях і не поданими одночасно до інших друкованих видань.
 • В одному номері збірника може бути опублікована лише одна стаття автора.
 • Редакційна колегія збірника здійснює внутрішнє рецензування статті. У випадку негативної рецензії стаття до друку не приймається. Редакція залишає за собою право незначного редагування статей з метою дотримання формату та стилю збірника.
 • Подані для публікації матеріали мають рецензуватись вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). Наукові праці аспірантів та ад’юнктів можуть рецензуватись науковим керівником (якщо він відповідає вимогам до встановленим до незалежного рецензента)
 •  Використання та передрук опублікованих у журналі статей  здійснюється тільки з дозволу автора (авторів) і редакції. 
 • За подання матеріалів із академічним плагіатом статті знімаються з розгляду без права заміни.

       На сторінках видання публікуються наукові статті за такими рубриками:

  – теорія та історія держави і права;

  – філософія права;

  – конституційне та муніципальне право;

  – адміністративне, фінансове, податкове право;

  – цивільне та господарське право і процес;

  – трудове право; право соціального забезпечення;

  – земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;

  – кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;

  – кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність;

  – міжнародне право та порівняльне правознавство;

  – питання реалізації угоди про асоціацію України з ЄС;

  – вища школа та професійна підготовка юристів.

ВИМОГИ ДО СТАТті