Збірка «Правове регулювання економіки»

текст

 

 

Вимоги до статей

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ:


1.Стаття повинна мати науковий характер та відповідати наведеним нижче вимогам.

2.Обов'язковими елементами наукової праці мають бути:

а) постановка наукової проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

б) аналіз останніх наукових досліджень і публікацій, в яких розглядається ця ж проблема (або суміжна), і на які спирається автор статті;

в) мета та завдання дослідження;

г) виклад основних результатів дослідження з аналізом та обґрунтуванням;

д) основні висновки по аналізу проблеми та їх аргументація, а також перспективи розвитку даної наукової проблематики.

3.Матеріал статті повинен бути викладеним українською або англійською мовою у науковому стилі.

Термінологія, категорії і поняття, які застосовуються автором повинні відповідати прийнятим у науці та законодавстві.

Застосування нових (власних) термінів, понять, категорій повинні належно аргументуватися автором.

Думки повинні викладатися логічно, послідовно, чітко і зрозуміло.

4.Текст статті має бути належно відредагований з наукової та літературної точок зору.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

1.Стаття має подаватися до редакційної колегії у друкованому вигляді та в електронному вигляді (на СD).

2.Стаття друкується на одному боці стандартного аркушу формату А4, шрифтом Times New Roman, розміром 14 pt

    Поля: 2,5 (л); 2,0 (в); 2,0 (н); 1,5 (пр)

Інтервал між рядками – 1,5; до 30 рядків на сторінці.

Обсяг статті – 12-14 стандартних комп'ютерних сторінок.

3.Стаття повинна містити:  

номер УДК  в лівому верхньому куті першого аркуша;

відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, які розташовуються  у правому верхньому кутку першого аркуша перед заголовком;

УВАГА! Відомості про автора мають бути перекладені на англійську мову та міститись в кінці першої сторінки у вигляді кінцевого посилання.

чіткий та виділений у тексті заголовок (назву), який друкується прописними літерами, розміщується посередині, крапка в кінці не ставиться;

анотація (до 50 слів) та ключові слова (5-7 слів) українською та англійською мовами, які розміщуються під назвою та характеризують зміст та основні поняття статті;

посилання  на джерела, оформлені  згідно стандарту (приклад – [1, с. 11]);

список використаних джерел після викладення основного матеріалу, що оформлений відповідно до встановлених вимог;

УВАГА! Літературу необхідно подавати наступним чином: кожну позицію спочатку відповідно національним стандартам оформлення, після цього одразу в транслітерованому варіанті чи перекладі. В разі, якщо література подається в перекладі, в кінці кожної позиції необхідно зазначити мову оригіналу: [ in Ukrainian], [ in Russian].

прізвище, ім’я та по-батькові автора, назва статті англійською мовою;

особистий підпис автора на останній сторінці.

Автори несуть особисту відповідальність за факти, твердження та результати, викладені в статтях, а також правильність та точність прізвищ, назв, посилань і цитувань.


ДО СТАТТІ ПОВИННІ ДОДАВАТИСЯ :

CD диск з електронним варіантом тексту статті у форматі Word та PDF,  з позначкою назви файлу  - за прізвищем автора латинськими літерами ;

Рецензія, яка складається фахівцем-вченим у відповідній галузі права, що має науковий ступінь (для здобувачів та аспірантів наукового ступеня кандидата юридичних наук - науковим керівником);

Витяг з протоколу засідання кафедри, працівником якої є автор, про рекомендацію статті до друку.