Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки»

Збірник Правове регулювання економіки, 2014 рік, № 14.

 

 Збірник Правове регулювання економіки, 2014 рік, № 14.

Збірник Правове регулювання економіки, 2014 рік, № 14.

[Титул] {Title}

[Зміст] {Content} 3-6

Опришко В. Ф. [Від освітянських законів до Освітянського кодексу] {From educational laws to educational code} 7-19

Борсук Н. Я. [Новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні] {Legislation novelties on higher education access in Ukraine} 20-29

Шереметьєва О. Ю. [Правовий статус та особливості дослідницького університету в сучасних умовах (у контексті Закону України «Про вищу освіту»)] {The legal status and features of the research university in present conditions (in the context of the Law of Ukraine «On Higher Education»)} 29-40

Фукс Н. А. [Правові засади фінансування вищих навчальних закладів: переваги та недоліки нового Закону України «Про вищу освіту»] {Legal basis of financing higher education institutions: advantages and disadvantages the new Law of Ukraine «On Higher Education»} 40-52

Богданець А. В. [Вищий навчальний заклад як об’єкт адміністративно-правового регулювання] {Higher Educational Institution as administrative and legal regulation object.} 53-61

Kolomiyets-Ludwig E., Maksimenko A. [Training mediation centre as an additional branch of legal clinic practice development] {Тренінговий центр медіації як напрямок розвитку юридичної клінічної практики} 62-79

Гайдулін О. О. [Римсько-правова доктрина ius interpretatio: генезис буквального тлумачення правових норм та юридичних фактів] {Roman law doctrine ius interpretatio: genesis of literal interpretation of legal norms and facts} 80-91

Ієрусалімова І. О. [Історико-правові та демографічні аспекти формування південних та південно-східних областей України] {Historical, legal and demographic aspects of Ukraine southern and south-eastern regions formation} 92-102

Попович В. М. [Праксеологічні засади формування навчального курсу «Актуальні проблеми теорії держави і права»] {Praxeological principles of the formation of course «Actual problems of theory and law»} 103-115

Шаркова І. М. [Юридична освіта Стародавнього Риму у контексті європейської правової культури: концептуальні засади дослідження] {Roman legal education in the context of european legal culture: concept of the research} 116-125

Балюк І. А. [Питання участі некомерційних організацій в адміністративно-правових відносинах] {Question of participation of noncommercial organizations in administratively legal relations} 126-136

Галіахметов І. А. [Інституціоналізація «делегованих повноважень» органів місцевого самоврядування: проблеми децентралізації та деконсолідації державної влади] {Institutionalization of local deligated authorities: state power problems of decentralization and deconsolidation} 136-148

Коссе Д. Д. [Аналіз можливостей застосування правових режимів в економіці України] {Analysis of the opportunities offered by legal regimes in Ukraine's economy} 149-161

Тимчик Г. С. [Проблеми правового забезпечення захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні] {Problems of legal framework for protecting internally displaced persons in Ukraine} 161-172 

Богдан Б. В. [Адміністративне судочинство як складова судової та адміністративно-правової реформ] {Administrative proceedings as a component of a judicial and administrative-legal reforms} 172-182

Тимофєєва Л. Р. [Участь глави держави у законодавчій діяльності] {Heads of state participation in legislative activity} 182-191

Залевська А. І. [Адміністративно-правове регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні] {Administrative and legal regulation international economic activity in Ukraine} 191-203

Васильківська І. П. [До питання про кримінальну відповідальність неповнолітніх: вітчизняний і зарубіжний досвід] {To the question of the criminal responsibility of juvenile: domestic and foreign experience} 204-215

Малютін І. А. [Теоретичні основи доктрини природного права та її роль у кримінологічному забезпеченні захисту прав і свобод людини в Україні] {Theoretical basis doctrine of natural law and its role in criminological protect of the rights and freedoms in Ukraine} 215-229

Хатнюк Н. С. [Новели податкового законодавства України у сучасних умовах] {Novella of Ukraine tax legislation in modern conditions} 229-245

Науменко І. І. [Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України] {Experience of the legal regulation of the budget process in the European Union countries and its significance for Ukraine} 245-256

Василенко О. C. [Сучасні тенденції формування та розвитку системи місцевого оподаткування в Україні] {Modern tendencies of forming and development of local taxation system in Ukraine} 257-271

Виноградова Г. В. [Особливості правового регулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг на сучасному етапі] {Features of the legal adjusting of relations are in the field of the grant of housing and communal services on the modern stage} 272-283

Літошенко О. С. [Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення] {The problem of the moratorium on sale of agricultural lands} 284-293

Намясенко О. К. [Деякі питання зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві] {Some questions of abuse of procedural rights in economic legal proceedings} 294-305

Шматова Ю. О. [Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель] {Theoretical and practical problems of control over conducting public procurement procedures} 305-316

Шаталова Л. М. [Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії] {The concept of advertising services as legal and economic categories} 317-326

Вознюк Н.О. [Посередник — ключова ланка процесу медіації] {Mediator — a key part of the mediation process} 326-338

Жирун А. В. [Дія принципу свободи договору при укладенні господарського договору] {Effect of the principle of freedom of agreement during conclusion of the economic agreement} 338-347

Комар Є. Г. [Система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного регулювання у сфері капітального будівництва в Україні] {The system of subordinate legislation and documents of technical regulations in the field of capital construction in Ukraine} 347-358

Медведенко Ю. В. [Деякі питання обробки персональних даних фізичної особи – підприємця] {Some issues of processing of private entrepreneur’s personal data} 359-371

Назаренко О. А. [«Захищаю кого хочу та як хочу» або Російська модель відповідальності за захист (R2R)] {«I protect whom and how i want» or Russian concept of responsibility to protect (R2R)} 372-383

Ратушний С. М. [Міжнародні інтеграційні відносини як особливий предмет правового регулювання] {International relations of integration as a subject of legal regulation} 384-395

Рижук Ю. М. [Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина] {Theoretical analysis international legal providing for economic rights and freedoms human and citizen} 396-406

Остання редакція: 11.03.16